Elezne vlasy

Mùj bratranec si velmi miluje hrát s vlasy, je to mo¾né, kdy¾ ho mícháte s póry a hýèkat. Ona je samozøejmì zapojena do toho, ¾e pokud chce, aby celá vìc vypadala nádhernì, doká¾e uspoøádat pìtkrát pradlo, koneckoncù pøidáním vlasových doplòkù nebo vlo¾ením vlasových klips. Miluje ¹kolní pøedstavení nejvíce a pøipravuje se na nì. Její nedávná role jako princezna Scream byla jak zábavná, tak i skvìlé úèes a ¹aty. Na zaèátku mìla maminka pár copánkù s údaji o nich, ne stuhami. Pak ta krásná dívka øekla ne, ne a je¹tì jednou ne. Vypadám hezkyji v spravovaném vlasu .... tak to zaèalo. Ètyøicet minut filmování je také dìlá. Vypadala krásnì jako dobrá princezna. A proto¾e je to spojeno s princeznami, rychle zmìnila názor. Nespoléhejte na skuteènost, ¾e uplynulo zhruba dvì hodiny od poèátku vydání. Najednou ... úplnì zmìnila vizi a v jejím jazyce nìkolik vìcí ¹lo tak "ne, já se nelíbí, proto¾e si nepamatuji princeznu, nejvíc jejího podøízeného." Vykoupila si nový úèes, zastrèila si vlasy do kù¾e plné koky. Proto¾e samozøejmì, jak jsme øekli døíve, máme nyní kontrolu v páskování vlasù, tentokrát to ¹lo velmi hladce. Její matka na druhé stranì dokázala za pár okam¾ikù udìlat dal¹í.

Waist Trainer

Doporuèuji bubu-store vlasové klipy