Gynekologa endokrinologa wroc aw

Gynekologie jde celou cestu vpøed. Existují stále novìj¹í systémy pro otázku lidského tìla. Ménì invazivní a pøesnìj¹í. Velkým problémem mezi ¾enami, které sexuálnì zneu¾ívají, je rakovina dìlo¾ního èípku, která je dokonale vyléèitelná v raných fázích jejího objevu.

Pokud v¹ak zaznamenáte ru¹ivé pøíznaky, které mohou být dùsledkem takového onemocnìní, mìli byste okam¾itì zaregistrovat specialistu na kolposkopu, abyste tuto chorobu vylouèili. V dùsledku nedostateèné záva¾nosti pøíznakù mù¾e dojít k øe¹ení dìlohy.

Toto vy¹etøení se pøedpokládá za pou¾ití kolposkopu. Není nic jiného ne¾ mikroskop se spekulou. Spekulum je vlo¾en do vagíny se správnou vzorkou pro kontrolu pH vagíny. Tento mikroskop bude kupovat, aby získal trojrozmìrný efekt a dodateènì zvìt¹í vzhled a¾ desetinásobnì, díky èemu¾ bude gynekolog schopen dobøe prozkoumat vaginální a cervikální stìnu, a dùkladnì posoudit, zda existují nìjaké zmìny. Je tøeba mít na pamìti, ¾e by se mìl pøipravit na vy¹etøení. Gynekolog pravdìpodobnì vás bude pouèit, jak se chránit pøed testováním. Je to v¹echno o tom, ¾e se týden pøed plánovaným vy¹etøením vzdal sexuálních vztahù a gynekologických vy¹etøení.

®ena s kolposkopem se obvykle objevuje na individuálním gynekologickém køesle. Takové vy¹etøení obvykle trvá nìkolik a¾ nìkolik minut. Pokud výhrù¾ky ohro¾ují, mù¾e se gynekolog rozhodnout vzít èást dìlohy, pak budete muset do urèité míry sní¾it fyzickou aktivitu, proto¾e se budete cítit velmi nepohodlnì. V pøípadì tohoto zaøízení a ergonomických parametrù jsou dùle¾ité, proto¾e se jedná o souèasné pracovní zaøízení.