Gynekologa wieliczka

Kolposkop je dùle¾itým nástrojem v akci gynekologa, tak¾e pøed zakoupením profesionální udìlat prùzkum. Pøi vytváøení výbìrové optické zaøízení této normy, by mìl vìnovat pozornost celé øadì faktorù, z nich¾ jsou náklady & nbsp; nejsou v ¾ádném pøípadì o & nbsp; faktor nejdùle¾itìj¹í. & Nbsp; Je to ale nebude mít, ¾e pøíli¹ nízká cena Kolposkop mù¾e znamenat nízkou kvalitu, která uvolòuje negativní vliv na kvalitu obrazu , nestabilita pantografu a nedostatek softwaru pro spolehlivé vyhodnocení shromá¾dìného vizuálního materiálu.

Kvalita obrazu by mìla mít dùle¾itá kritéria, proto¾e pøi nákupu kolposkopu jsou nyní parametry optického systému nejúèinnìj¹ím rozpoznáním. Stojí za to mít zájem o pracovní místo èoèek z daného typu kolposkopu a podívat se na to, zda optický systém má nìkolik metod pøiblí¾ení, a také jako ¹iroký rozsah zaostøování, tj. Zaostøení obrazu. Pøesnost kolposkopu je mnohem dùle¾itìj¹ím aspektem, a proto rameno pantografu musí poskytnout volný, ale také jasný krok na ka¾dé stranì. Správnì vyvá¾ené rameno pantografu a pou¾ití kvalitních pneumatických pohonù jsou dal¹ím dùle¾itým rysem dobrého vybavení.

Co se týèe kolposkopové lampy, typické ¾árovky se ji¾ staly anachronickými, ale síla svìtla a její nabídka úpravy jsou stále dùle¾ité. Moderní diody v technologii LED mají ni¾¹í energetické nároky, co¾ prodlu¾uje ¾ivotnost lampy a eliminuje nebezpeèí ohøevu zku¹ebního pole. Nejdùle¾itìj¹ím aspektem pøi nákupu kolposkopu je ergonomie produktu, proto¾e vzhledem ke specifikaci povolání gynekologa by mìly být v¹echny funkce daného optického pøístroje podávány s jediným balením.