Klasifikace zdravotnich a bezpeenostnich rizik

Ka¾dý podnik, v nìm¾ se vyskytují technologie související s mo¾ností výbuchu, je nucen pou¾ívat certifikát ochrany proti výbuchu. Zákon také vy¾aduje, aby tento materiál byl uznán zamìstnavatelem, napø. Øeditel závodu, prezident, majitel spoleènosti atd.

Dokument o ochranì pøed výbuchem je urèen legislativou EU také prostøednictvím vnitøních národních norem. Pøesnì definovaná pravidla urèují, co by mìlo být v textu umístìno, v jakém poøadí by mìla být jednotlivá data pro zprávu zpøístupnìna.

https://extenda-dr.eu/cz/

Dokument je rozdìlen do tøí èástí.

Obecné informace o nebezpeèí výbuchu jsou pro nì dùle¾ité. Pøesnì slibuje nebezpeèí výbuchu v kanceláøi. Ve vztahu k mno¾ství a síle hrozeb konèí klasifikace prostoru na povrchu nebezpeèí výbuchu. Hlavní skupina dokumentu o ochranì proti výbuchu obsahuje také krátké shrnutí stávajících ochranných opatøení.

Druhá polovina dokumentu obsahuje relevantní informace týkající se rizika a rizika výbuchu. Urèuje, jak zabránit výbuchu a poskytuje ochranu proti destruktivním úèinkùm výbuchu. Druhá èást také specifikuje technologická a organizaèní bezpeènostní opatøení.

Tøetí èást dokumentu o ochranì proti výbuchu se shroma¾ïuje se znalostmi a podpùrnými dokumenty. Dostanete zde protokoly, výpovìdi, potvrzení a technologie. Nejèastìji jsou sestaveny ve struktuøe uspoøádaného seznamu nebo prohlá¹ení bez pøísady.