Podzimni srsti 2017

Moje sestra zvlá¹tì miluje hraní s vlasy, mù¾ete ji moèit póry, zatímco jí èesnete ¹aty. To bylo v té stejné poch³onniêta které chtìjí vypadat jako celá jedna mù¾ete krásnì posílení copánek pìtkrát, dohromady to tím, ¾e pøipojí vlasové úklony nebo spony není zapojen. Opravdu má rád ¹kolní produkci a zamìøuje se na nì. Její nová role jako princezny Joker je navíc pøíjemná a já bych si pøála perfektní úèes a obleèení. Zpoèátku maminka zabalila nìkolik copánkù s luky, které byly umístìny v nich. Pozdìji tato krásná jedenáctiletá øekla ne, ne a ne jednou znovu. Bude to vypadat hezèí v øízených vlasech ... a zaèalo to. Pìtatøicet minut pøetaktování a psaní. Vypadala krásnì jako dobrá královna. Nicménì, stejnì jako s rozmazlenými dìvèaty, rychle zmìnila názor. Nejen mezi posledními, bylo to více ne¾ dvì hodiny od zaèátku pøípravy na realizaci. Pøekvapivì .... totálnì zmìnily pøedstavy, a její styl znìlo to skoro jako „noooo, jsem samozøejmì nemají chcêêêê v ¾ádném pøípadì vyvolat princeznu jako její podøízená vysoké.“ Zapùjèila si nový úèes, vlasy se rozøezaly v podstatì plné koky. Proto¾e, jak ji¾ øekla vý¹e, jsme nyní pøi budování vlasù událostí, tak¾e to také bylo zvlá¹» dobøe. Její matka byla z mé strany ochotná a ochotna jít z rùzných a za dvacet minut.

Podívejte se na nabídku vlasù