Poeklady dokumentu z belgie

21. století je vynikajícím vývojem poptávky po druhém typu pøekladu. Souèasnì se nebude vìnovat událostem bez ohledu na souèasnou úlohu softwarových míst. Co je pod tìmito znalostmi skryto?

Øada akcí pøizpùsobujících daný produkt potøebám místního trhu, který mimo jiné zahrnuje \ t pøeklad software, a pak dovedný pøeklad zpráv a softwarové dokumentace do urèitého jazyka, stejnì jako pøizpùsobení poslednímu jazyku. S takovými my¹lenkami je tedy spojena volba formátu data nebo zpùsob øazení písmen v abecedì.Profesionální lokalizace softwaru vy¾aduje zapojení pøekladatelù specializujících se na IT terminologii a programátory a in¾enýry. Jazykové kompetence jdou ruku v ruce s dovednostmi a znalostmi v kombinaci s ERP, SCM, CRM systémy, programy podpory návrhu a dodávek nebo bankovním softwarem. Spolehlivé umístìní pøebírá spektrum pøíle¾itostí, jak se dostat do kontaktu se softwarem, který je pøíli¹ cizí, ale to se pravdìpodobnì významnì promítne do globálního úspìchu spoleènosti.Uvedení výrobku na svìtové veletrhy je kompatibilní s internacionalizací výrobkù. Jak se li¹í od místa?Internacionalizace, tedy jednodu¹e pøizpùsobení výrobkù podmínkám potenciálních klientù bez zohlednìní odli¹ných lokálních charakteristik, kdy se lokalita primárnì shroma¾ïuje na poøadí konkrétních trhù, souvisí se správnými potøebami dané lokality. Proto je umístìní provedeno individuálnì pro ka¾dý trh a internacionalizace jednou pro danou komoditu. Oba procesy jsou v¹ak ve vzájemném souladu a pøi velkých plánech pro fungování globálních trhù stojí za to uva¾ovat o aplikaci obou.Existují závislosti mezi umístìním a internacionalizací, které by mìly být zohlednìny pøi provádìní tìchto procesù. Pøed zaèátkem místa by se mìla internacionalizace zastavit. Stojí za to zamyslet se nad tím, ¾e dobøe øízená internacionalizace výraznì zkracuje dobu uvedenou v lokalizaèním procesu, co¾ prodlu¾uje dobu, kterou lze strávit na aplikaci produktu na námìstí. Tato hra, dobøe øízená internacionalizace je vytvoøena se zárukou pøíznivého zavedení materiálu pro cílové prodeje, bez rizika zpracování softwaru po dokonèení fáze umístìní.Spolehlivá lokalizace softwaru, který je klíèem k obchodnímu úspìchu.