Poesnost frezovani cnc

Hlavním úèelem obrábìní odpadu je pøenést tvar a velikost, stejnì jako drsnost rùzných metod na kovové výrobky odstranìním pøebyteèného materiálu, bì¾nì oznaèovaného jako nadmìrné. V souèasnosti patøí mezi nejatraktivnìj¹í odrùdy obrábìní cnc frézování, které se vrací zpìt do moci podnikù.

Obrábìní lze obecnì rozdìlit na obrábìní a erozivní obrábìní. Pro obrábìní mù¾eme mimo jiné zahrnout obrábìní èipù. Dnes toto èíslo zahrnuje mimo jiné operaci nazvanou frézování. Je tøeba vìdìt, ¾e bìhem tohoto obrábìní nástroj provádí hlavnì rotaèní pohyb. V¾dy ve vztahu k zaøízení, na kterém pracujeme, mù¾e dojít k tomu, ¾e zaøízení mù¾e také provádìt posuv. Nejèastìji je v¹ak vidìt, ¾e obrobek provádí pouze posuv. Za zmínku stojí, ¾e zaøízení, na kterém provádíme uvedenou operaci, je urèeno frézou. Dnes je na trhu mnoho typù fréz. Mù¾eme jim pøidat stolové frézy i konzolové frézky, mezi nì¾ patøí mimo jiné vertikální a horizontální konzolové frézky a dále vertikální konzolové frézky s torzní vøetenovou hlavou. Dále rozli¹ujeme mezi radiálními a revolverovými frézami, jako¾ i centrovacími stroji, kopírkami a speciálním frézami.

Pøi rozhodování o o¹etøení kovového materiálu musíte nejprve zvolit správný typ o¹etøení. Je proto nesmírnì dùle¾ité, proto¾e ve vztahu ke struktuøe va¹ich výrobkù bychom mìli zvolit vhodné parametry pro jejich zpracování.