Pokladni odbornik

Jak víte, v¾dy dochází k selháním. Také v pøípadì pokladny. Stalo se mi to. Chtìla ji pojmenovat a zjistila, ¾e se staví v nìkolika pøípadech, o kterých jsem nemìl ponìtí. Za prvé - jednoduché selhání, které slu¾ba není schopna opravit nebo selhání fiskální pamìti. Nauèil jsem se, ¾e je to velmi vzácné. To lze pøeèíst pøed daòovým úøadem a pak vymìnit pamì». A co kdy¾ není mo¾né èíst?

Toto zaøízení by mìlo být pøedáno výrobci a provedeno laboratorní mìøení. Kdy je tøeba výmìnu pokladen? No, kdy¾ byla pamì» plná. Nicménì ka¾dá pamì» má malý prostor. Fiskální chce celkovì poèet denních zpráv. Tady, jako u¾ - èteme pøed daòovým úøadem a pak - vymìníme si pamì». Je¹tì jednou pøi výmìnì pokladny je nutné zmìnit daòové identifikaèní èíslo. Mù¾e to trvat bìhem transformace spoleènosti. Toto èíslo existuje pro urèité èíslo ulo¾ené v pamìti. A tady je také tøeba pøeèíst pøed finanèním úøadem. Je tøeba provést pøíslu¹ný dokument a èlovìk by mìl dokonèit protokol o takovém ètení. Mù¾eme je v¹ak koupit a nahradit pamìtí ...? Ne teï! Takovou zmìnu zajistíme výhradnì a výhradnì od výrobce. Samozøejmì, pokud vyhráli peníze v krásném obchodì - v¹ichni se na nì èasto obracejí, proto¾e tam je slu¾ba. netato zmìna mù¾e trvat a¾ nìkolik dní. Po výmìnì pamìti musí být zaøízení opìt naprogramováno. V tomto pøípadì se musí znovu provést registraèní pokladna & nbsp; u daòového úøadu. & Nbsp; Trvá to spoustu èasu, co¾ výraznì u¹etøí, pokud budeme nakupovat peníze na podobném místì.Ka¾dé elektronické zaøízení je nespolehlivé a nepova¾uje to za nápad. Musíme se nauèit, jak vydìlat peníze z dne¹ního dne a jak fungovat. Musíme si také uvìdomit, co dìlat, pokud k takovému selhání dojde. Nejzajímavìj¹ím øe¹ením je, ¾e mù¾eme telefonovat do místnosti, kam jsme se dostali do pokladny, a zeptat se "co je tomu tak"? Na svatbì nám pomáhá stále více a více takových obchodù prostøednictvím polského problému prùchodu.