Program za spoleenosti v restrukturalizaci

Software Enova patøí do skupiny ERP (Enterprise Resource Planning, tj. Programù podporujících správu znaèkových a podnikových zdrojù. Jejím producentem je Soneta Sp. z o.o. Tato aplikace je modulární procedura. Ka¾dá z nich zaruèuje jinou oblast fungování spoleènosti (fakturaci, mzdové vyrovnání, øízení lidských zdrojù, úèetnictví, prodej, sklad, výbìr dluhù atd.. Software lze zakoupit u autorizovaného partnera enova kraków.

Program Enova je velmi potøebný. Dokonale funguje s komplikovaným softwarem a novými operaèními systémy. Dany je urèena pro malé a malé firmy, které se zavádìjí v jiných prùmyslových odvìtvích. Jeho slu¾ba je díky jasnému grafickému rozhraní extrémnì nízká. Jedná se o zbyteèné druhé a nádherné ¹kolení ze své slu¾by.Enova software vám dává ¹anci procvièovat se v pohodlí. je pekné a pevné øe¹ení. V pøípadì jakýchkoli problémù s jeho servisem se mù¾ete obrátit na výrobce nebo autorizovaného zástupce, který zodpoví v¹echny otázky. Licence navíc poskytuje klientovi pøístup k "horké telefonní lince" s lékaøi (5 dní v týdnu.Program Enova pùsobí na místním trhu od roku 2002 a v posledním období získal dùvìru pøibli¾nì 6 500 organizací a podnikù. Dále byl ocenìn Innovation of the Year 2011 a Grand Prix CRM 2007.Tato metoda se v prùbìhu èasu mìní podle potøeb dané instituce. Jeho roz¹íøení nepo¾aduje zmìny, známé migrace a výmìnu základen. Enova uchovává data po celou dobu provozu spoleènosti. Výmìna závisí pouze na nìkterých prvcích programu.Soneta také vytvoøila speciální verzi softwaru pro daòové poradenství a úèetní kanceláøe. Díky tomu existuje dal¹í slu¾ba pro u¾ivatele v úèetní velikosti zalo¾ené na pau¹álních èástkách a obchodních knihách.