Prumysloveho rozvoje v 19 stoleti

Rychlý vývoj prùmyslových technologií, pohled na optimální výsledek výroby, energii a sílu procesù v oblastech jako je tisk, textil, plasty, chemie, optika a balení zvy¹ují nebezpeèí elektrostatického výboje. Výraznì zvý¹il výrobní proces, èím ménì zátì¾í, které se mají neutralizovat, aby nedo¹lo k ohro¾ení bezpeènosti u¾ivatelù.

Nekontrolované vybíjení nahromadìných elektrostatických nábojù mù¾e zapálit smìs plynu a vzduchu pomocí jiskry a zpùsobit tak výbuch. Øe¹ením tohoto druhu problémù jsou firmy, které v tìchto pøípadech zaji¹»ují mimo jiné elektrostatické uzemnìní, èi¹tìní nabitého povrchu, neutralizaèní nebo elektrostatické nabíjení.Elektrostatické uzemnìní je proces uzemnìní, který je pou¾íván jako dùkaz úspì¹nosti nakládání nádr¾í nesoucích sypké materiály nebo kapaliny. Velké mno¾ství elektrostatických nábojù se hromadí na jejich velikostech. Pøipojení k tìlu cisternového vozu je zapotøebí pøed pøipojením k nakládce. Tím vybíráte riziko vznícení. Dal¹ími dramatickými vìcmi jsou prostor pro úspìch potrubí, ventilù, dmychadel, které ve výrobním procesu sypkých materiálù pro vibrace nebo opotøebení výrobku mohou stát od sebe oddìleny a zapisují riziko vznícení. Velké nádoby nebo nádoby naplnìné hoølavými látkami musí být rovnì¾ uzemnìny. Tam jsou také obrovské kontejnery, které se pou¾ívají v míchacích a míchacích procesech. Prakticky ka¾dý krok ve výrobním procesu generuje generování elektrostatických nábojù, a» u¾ se jedná o vkládání materiálù do pru¾ných obalù, nebo dokonce ruèní plnìní sudù nebo plechovek. Elektrostatické uzemnìní je povinné, proto¾e mù¾e být pøivádìno k vypou¹tìní mezi personálem a zaøízením a kontejnery, zatímco v potenciálnì výbu¹ném prostøedí mù¾e zpùsobit vznícení a výbuch.