Studie plodnosti u mu u katowice

Test plodnosti u mu¾ù je zalo¾en pøedev¹ím na studiu ejakulátu. Analýza spermatu je dùle¾itým diagnostickým prvkem, který pomáhá hodnotit plodnost u mu¾ù.Semeno je suspenze spermatozoidù, které se vynoøují z vnitøku a epididymis ve smìsi prostatických sekrecí, semenných váèkù a tubulo-bulbárních ¾láz (tzv. Plazma spermatu. Hlavním úèelem otázky je tedy spermie.

Fungalor

Kdy má být test proveden?Tato otázka by se mìla provést v okam¾iku, kdy po 1 roce pravidelného pohlavního styku bez jistoty (¾ádný smysl pro partnerský výzkum nedo¹lo k oplodnìní. Mìlo by se také provádìt po druhém typu snímkù na stranì rozkroku a po léèbì nádoru varlat.

Pøed testovánímPøed zkou¹kou je tøeba provést urèité standardy. Negativnì na konci mohou ovlivnit, nedostateènì dlouhé období sexuální abstinence (vzorek by mìl být odebrán ve stavu 2-7 dní od vztahu, nemoci (èasto spojené s vy¹¹í teplotou a zneu¾ívání alkoholu. Vzorek, který má být prohledán, by mìl být také poskytnut v rozumném støedisku.Analýza spermatu poèítá s jeho makroskopickým hodnocením (viskozitou, objemem, pH a mikroskopickým (poèet spermií, jejich vitalita a mobilita. Kromì toho je ukázáno mno¾ství protilátek proti spermiím. Nìkdy jsou také uvedeny dal¹í testy, napø. Bakteriologické a biochemické testy a test na hyposomotické vy¹etøení.

diagnostikaPøi hodnocení neplodnosti se lidé také zabývají novým typem hormonálního výzkumu. Funguje to mimo jiné hladinu volného a plného testosteronu, hladinu gonadotropních hormonù: FSH, LH, prolaktinu, estadriolu a TSH a FT4.Poruchy neplodnosti mohou být také dùsledkem autoimunitních reakcí. To dokazují protilátky proti spermatu v seru a spermatu. Je to tzv nepøímou imunofluorescenèní technikou. Øíká se tomu typu protilátky, která se vá¾e na spermie. Musí je ¾ít tak dobøe, ¾e úplnì zastaví plodnost. Pøíèinou poruch neplodnosti je èasto i jiný zpùsob infekce. Ve smìru jejich vylouèení se buduje mikrobiologický výzkum.