Uzemnini na nulu

Úkolem elektrostatického uzemnìní je sní¾it riziko výbuchu hoølavých látek v dùsledku elektrostatické jiskry. Nejèastìji se orientuje na dopravu a zpracování hoølavých plynù, prá¹kù a kapalin.

Elektrostatické uzemnìní, které obsahuje jinou formu. Nejlehèí a nìkolik komplikovaných modelù se týkají uzemòovací svorky a drátu. Rozvinutìj¹í a technologicky vyspìlé zaøízení jsou vybaveny ochranným uzemnìním, díky nìmu¾ je mo¾né produkt vyprázdnit nebo pøepravit, kdy¾ je uzemnìní øádnì pøipojeno.

Elektrostatické uzemnìní se obvykle provádí v procesu nakládání nebo vykládání ¾eleznièních a silnièních tankerù, nádr¾í, sudù, tzv. velké pytle nebo prvky procesních zaøízení.

Pøi získávání plnìní nebo vyprazdòování nádr¾í s jiným obsahem (napø. Nádr¾e s prá¹kem, granulemi, kapalinami je mo¾né vytvoøit nebezpeèné elektrostatické náboje. Zdrojem jejich tvorby mù¾e existovat míchání, èerpání nebo postøikování hoølavých látek. Elektrické náboje jsou vytváøeny kontaktem nebo rozdìlením jednotlivých èástic. Mno¾ství elektrického náboje bude omezeno na elektrostatické vlastnosti povrchù, které pøicházejí do vzájemného kontaktu. V dùsledku pøirozeného a náhlého spojení s uzemnìním nebo bez náboje mù¾e být vytvoøen krátký proud, který bude v jiskru veøejný.Nedostateèná pozornost k výboji jisker mù¾e zapálit smìs alkoholù a vzduchu, jak dokazuje výbuch nebo ¹patný výbuch. Elektrostatické uzemnìní eliminuje nebezpeèí výbuchu v dùsledku øízeného vypou¹tìní elektrostatických nábojù.