Zkratova ochrana trojfazoveho motoru

Spoleèná forma ochrany je souèasná ochrana, zavedená v elektrických konstrukcích. Ochrana pøijímaèù, motorù, transformátorù a distributorù je jejich provozem a jejich nejdùle¾itìj¹ím úkolem je chránit vodièe. Metoda ochrany proti zkratu je ji¾ po mnoho let stejná. Slo¾itìj¹í technikou je místo ochrany proti pøetí¾ení. Volba ochrany závisí na úèinnosti ochrany, stejnì jako na dlouhodobém pøetí¾ení vodièù a kabelù.

Vzory a normy pro konstrukci elektrických zaøízení urèují minimální po¾adavky, které instalace chtìjí udìlat, s pøihlédnutím k vnitønímu prostøedí v oblasti zabezpeèení, jako je typ zabezpeèení, emocí a efektivity a umístìní. Existují situace, kdy jsou potøeby pøísnìj¹í a záruky chtìjí být ovìøeny. Nápad pak pou¾ívá místo, kde bude instalace instalována. Pokud se jedná o speciální místo, které je vystaveno po¹kození elektrických instalací, automaticky se po¾adavky na kvalitu stanou velmi velkými.Ochrana proti zkratu je bì¾nì pou¾ívaná ochrana. Jsou povinné zapisovat do jakéhokoli elektrického obvodu a to ihned na jednom zaèátku, na pozadí vedoucím mimo okruh, stejnì jako tam, kde dochází ke sní¾ení zatí¾ení vodièù, napø. Sní¾ením prùøezu ploch nebo pou¾itím jiného vodítka. Na rozdíl od vnìj¹ích okolností není umís»ování ochrany proti zkratu do èlánku obvodu okruhu tak praktické a jasné, jak by se mohlo zdát. Mohou být vlo¾eny do pøestávek nejménì 3 m od tohoto nového prvku. Vzhledem k tomuto odvìtví, od vìtve po ochranu, je dimenzován jako instalovaná bezpeènost pøed ním, to znamená, ¾e pravdìpodobnost zkratu na posledním dùkazu je nemo¾ná. Stejný vztah je pozorován pøi kontaktu s vodièi spojujícími zdroje energie, mimo jiné transformátory, baterie nebo generátory s rozvádìèem, za pøedpokladu, ¾e v rozvádìèi existuje lokalizovaná ochrana na konci obvodu. Tyto dvì výjimky se pova¾ují za zkrat, pokud není zaji¹tìna ochrana proti zkratu.Popsaný problém pøipravit, ¾e je znaènì nebezpeèný a málo pou¾itých, i kdy¾ ve skuteènosti stojí v domovní stavbì v¹ech z nás.